• اشتراک
محتویات : 3DVD قابلیت اجرا بر روی کامـپیوتر و دسـتگاه DVD Player مدرس : جـناب آقـای دکـتر علـی نانکـلی
مشخصات کلی

موضوع محصول : آموزش دروس متوسطه و پیش دانشگاهی

کد محصول :          98020303

وزن محصول :        225 گرم

شماره شناسنامه اثر: 800093065725


تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :    3 حلقه

نوع دیسک :     DVD 5
 

آموزش هندسه پایه دوازدهم با اندروید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

فصل 1 : ماتریس و کاربرد ها

 ماتریس و اعمال روی ماتریس ها 

جبر ماتریس ها 

 ضرب ماتریس ها 

 ماتریس متقارن

 ترانهاده یک ماتریس و پاد تقارن 

 دتـرمیـنــان 

  حل تمرین فصل ماتریس

فصل 2: آشنایی با مقاطع مخروطی 

– مکان هنـدسـی

– آشنایی با مقاطع مخروطی (دایره)

– حل مثال مقاطع مخروطی – دایره

– آشنایی با مقاطع مخروطی (بیضی)

– سـهـمــــی 

– معادلـه سهمی

– انتقال محـور ها

– رسـم سهمـی

– مثال های  مبحث سهمی 

–  حل تمرین مقاطع مخروطی جلسه 1 

–  حل تمرین مقاطع مخروطی جلسه 2

– حل تمرین مقاطع مخروطی جلسه 3

– حل تمرین مقاطع مخروطی جلسه 4

آموزش هندسه پایه دوازدهم با اندروید

فصـل 3 : بـردارهــا

 بــردارهــا

 معرفی فضای R3

بردار هـا در R2

 خواص جمع بردار ها

 بــردار هـای یـکـه

 ضرب داخلی بردار ها 

 ضرب خارجی برداره

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.