• اشتراک
آموزش کامل کـتاب درسـی به صـورت ویـدئویی توسط جناب آقای محمد علی ملکی در قالب 1290 دقیقه قـابل اجرا در دسـتگاه های DVD Player ، کـامپیوتر و موبایل
مشخصات کلی

موضوع محصول : آموزش دروس متوسطه و پیش دانشگاهی

کد محصول :          98020306

وزن محصول :        240 گرم

شماره شناسنامه اثر: 800093065765


تولید کننده : لوح دانش

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :    جعبه

تعداد دیسک :    6 حلقه

نوع دیسک :   DVD 5
 

آموزش زیست شناسی دوازدهم با اندروید

آنچه در این مجموعه خواهید آموخت :

فـهـرسـت 

فصـل 1 مولکـول هـای اطلاعاتـی

– نوکلئیک اسیدها

– همانندسازی دنا

– پروتئین  ها 

فصل2 جریـان اطلاعات در یاختـه

– رونویسی

– به سوی پروتئین

– تنظیم بیان ژن

فصل3 انتقال اطلاعات در نسل ها

– مفاهیم پای

– انواع صفات

فصل 4 تغییر در اطلاعات وراثتی
– تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
– تغییر در جمعیت ها
– تغییر در گونه ها 
فصـل 5 از مــاده به انـــرژی
– تأمین انرژی
–  اکسایش بیشتر
– زیستن مستقل از اکسیژن
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.