• اشتراک

شبکه‌ مجموعه‌ای‌ از سرویس‌ دهنده‌هاو گیرنده‌های‌ متعددی‌ می‌باشد که‌به‌ یکدیگر متصل‌ هستند.
شبکه‌ها را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ی‌ «شبکه‌های‌ محلی‌» LAN و شبکه‌های‌ بزرگ‌تر از آن‌ WAN تقسیم‌ کرد.
با آموزش جامع شبکه، به یک متخصص شبکه تبدیل شوید
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر