خرید از فروشگاه “فروشگاه نسل پدیا”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 1 تایپ ده انگشتی 75,000 عدد 75,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.